Hoạt động

Lô hàng máy xét nghiệm ion đồ và máy test H.pylori hơi thở C13 cùng kit test mới về